Gotowość szkolna - co powinno umieć sześcioletnie dziecko PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 09 sierpnia 2011 15:33

Doświadczenia z pierwszych lat nauki poważnie odbijają się na dalszym przebiegu procesu kształcenia dziecka. Doświadczenia pozytywne mobilizują i rozbudzają poznawcza ciekawość dziecka, trudności mogą trwale zniechęcić dziecko. Założenia dydaktyczne realizowane w przedszkolu mają na celu przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole - jednak praktyka wskazuje, iż nie wszystkie dzieci w jednakowym stopniu osiągają gotowość, dojrzałość szkolną. Rodzice powinni umieć obiektywnie ocenić możliwości swojego dziecka oraz w razie potrzeby, wiedzieć jakie działania stymulujące podjąć w celu wyeliminowania nieprawidłowości rozwojowych. Należy zwrócić uwagę na trzy podstawowe sfery rozwojowe : umysłową, ruchową, emocjonalno - społeczną. Co powinno umieć sześcioletnie dziecko przygotowujące się do nauki czytania i pisania?

1. Różnicować słuchowo zestawy dźwięków i proste układy rytmiczne:

- rozpoznawać dźwięki otoczenia,

- odtwarzać rytm zilustrowany odpowiednim układem przestrzennym, np. za pomocą klocków, bębenka, czy stukania ołówkiem - zwracanie uwagi na krótsze i dłuższe przerwy,

- wystukiwać rytm według podanego układu przestrzennego,

- rozpoznawać układ przestrzenny odpowiadający wystukiwanemu rytmowi.

2. Poprawnie różnicować pojedyncze głoski (dźwięki mowy):

- rozpoznawać nazwy obrazka na podstawie pierwszej głoski,

- dobierać w pary obrazki rozpoczynające się lub kończące się taką samą głoską,

- wymienia wyrazy rozpoczynające się podaną głoską,

- dobierać obrazki, których nazwa następnego rozpoczyna się głoską kończąca nazwę poprzedniego.

3. Umieć wyodrębnić w słowie głoski i sylaby:

- podzielić wyrazy na sylaby z jednoczesnym klaskaniem lub wystukiwaniem,

- szeregować obrazki według liczby sylab,

- wyodrębniać głoski w wyrazach.

4. Umieć łączyć głoski i sylaby w wyrazy:

- głośno wypowiadamy głoski danego wyrazu a dziecko zgaduje, jaki to wyraz,

- kończyć wyraz dwusylabowy po usłyszeniu pierwszej sylaby.

5. Prawidłowo różnicować kształty nawet bardzo zbliżone:

- dobierać w pary jednakowe obrazki  - identyczne, ale różniące się kolorem lub, gdy jeden z nich jest tylko "konturem" drugiego,

- dobierać figury geometryczne o takim samym kształcie a innej wielkości i kolorze,

- nakładać odpowiednie figury geometryczne - na przykład na kontur domu nakładać kwadraty, jako okna i prostokąty, jako drzwi.

6. Odtwarzać poprawnie wzór z pojedynczych elementów:

- układać obrazki w szeregu według kolejności, w jakiej były ukazywane,

- układać elementy w szeregu według zaczętego wzoru,

- układać obrazki z części.

7. Umieć poprawnie odwzorowywać układy geometryczne: szlaczki, wzory, ornamenty itd..

8. Ujmować przedmiot lub kształt graficzny jako całość z jednoczesnym wyodrębnieniem w nim elementów składowych:

- dodać brakującą część do całości obrazka,

- układać wzory z figur geometrycznych,

9. Mieć ukształtowaną wzrokową orientację kierunkową położenia przedmiotów oraz utrwaloną orientację kinestetyczno - słuchową (orientację w schemacie własnego ciała):

- utrwalone pojęcie stron prawej i lewej w schemacie własnego ciała,

- orientacja w stronach ciała osoby stojącej naprzeciwko,

- orientacja w stronach otoczenia.

10. Umieć wyodrębniać istotne właściwości przedmiotów - uogólnianie i tworzenie pojęć, spostrzeganie podobieństw, tworzenie pojęć nadrzędnych (zwierzęta, warzywa).

11. Umieć "opowiedzieć obrazek" uwzględniając relacje przyczynowo - skutkowe, czasowe - niewystarczające jest ograniczenie się jedynie do wymienienia osób, przedmiotów, czynności. Sześciolatek powinien formułować dłuższe wypowiedzi słowne, łączyć zdania w logiczna całość.

12. Zaczyna się rozwijać pamięć logiczna polegającą na zrozumieniu materiału i umiejętności opowiadania tekstu własnymi słowami.

13. Sześciolatek powinien wykazywać pełną automatyzację czynności samoobsługowych (ubieranie się, jedzenie). Ruchy dziecka powinny być celowe, skoordynowane, dostosowane do rodzaju czynności. Powinien poruszać się sprawnie i zręcznie, wykonywać złożone zadania. Powinien mieć wykształconą  orientację kierunkową i przestrzenną w odniesieniu do położenia i schematu własnego ciała. Powinien utrzymać przez dłuższy czas równowagę, gdy stoi na jednej nodze, sprawnie skakać na jednej nodze, nie mieć trudności z rzucaniem i łapaniem piłki, sprawnie zawiązać kokardkę.

14. W zakresie sprawności manualnej zwróćmy uwagę na szybkość, precyzję, dokładność ruchów rąk - sześciolatek powinien wykazywać dobrą koordynację ruchów rąk przy odpowiednim napięciu mięśniowym. Rysując, jest zdolny do utrzymania w linii wyznaczonego kierunku, zarówno w poziomie, jak i w pionie.


Niechęć do ruchu i wysiłku fizycznego, gdy dziecko często "przysiada" w zabawie, kładzie się, niechętnie biega z rówieśnikami - potraktujmy jako sygnał alarmowy !

Odpowiedni rozwój emocjonalno-społeczny decyduje o umiejętności panowania nad sobą, podporządkowania się przepisom szkolnym, wytrwałości w działaniu, harmonijnym współdziałaniu z rówieśnikami w zabawie i w nauce. Najlepszym treningiem kompetencji emocjonalno-społecznych jest zabawa z rówieśnikami. Organizujmy dziecku jak najczęściej spotkania z rówieśnikami - będziemy mieć wtedy doskonałą okazję do obserwacji jego zachowań oraz w razie potrzeby, do treningu społecznych umiejętności dziecka.

Poprawiony: poniedziałek, 26 października 2015 06:13